check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Wat brengt Prinsjesdag mij als werkgever?

20-09-2017

In januari dit jaar schreef ik een blog over de loonkostenontwikkeling voor 2017; de resultaten van Prinsjesdag 2016. Inmiddels is Prinsjesdag 2017 achter de rug en is het tijd om te kijken wat er in de aangeboden Miljoenennota staat, gepresenteerd door demissionair minister Dijsselbloem. Durven bedrijven wederom te investeren? Zet de beoogde gemiddelde economische groei van 1,7% door? En blijft de werkgelegenheid nog steeds stijgen? Laten we de belangrijke punten uit de Miljoenennota 2017 eens op een rijtje zetten.

Premiekorting wordt Loonkostenvoordeel (LKV)
De premiekorting voor het in dienst nemen van een oudere, arbeidsgehandicapte of arbeidsbeperkte werknemer wordt vervangen door het zgn. Loonkostenvoordeel (LKV). Dit kan voor werkgevers nadelig uitpakken, tot wel duizenden euro’s! Het maximale bedrag per werknemer aan premiekorting bedraagt nu nog €7.000,- per werknemer per jaar; voor de LKV’s wordt dit maximaal €6.000,-! Bovendien was de premiekorting elke maand bij de loonaangifte terug te vorderen, terwijl het loonkostenvoordeel pas in augustus of september van het volgende kalenderjaar te ontvangen is.

Stijging premies werknemersverzekeringen
De werkgeversheffing ZVW stijgt, naar verwachting, in 2018 aanzienlijk. In 2017 is deze  6,65%, in 2018 wordt dit 6,9%. De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW stijgt van 5,4% naar 5,65%.

Ook de premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) stijgen, evenals de gemiddelde gedifferentieerde sectorpremie voor Werkhervattingskas. Uiteraard verschilt dit per sector.

Verwachting van hogere loonkosten en meer vaste contracten
Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de werkgelegenheid in 2018 verder toenemen en de werkloosheid dalen. Hierdoor stijgt het aantal beschikbare vacatures per werkloze.
De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, waardoor de onderhandelingspositie van de werknemers tegenover de werkgevers verbetert. Hierdoor kunnen we een stijging van de loonkosten verwachten.

Jeugd Lage inkomensvoordeel voor 18- tot en met 21 jarigen
In 2017 was het Lage Inkomensvoordeel (LIV) onder voorwaarden beschikbaar voor werknemers in de leeftijd vanaf 22 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wordt in 2018 uitgebreid voor werknemers van 18 t/m 21 jaar. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van 4 factoren:

-          De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
-          De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn leeftijd;
-          De werknemer is op 31-12-2017 18, 19, 20 of 21 jaar;
-          Er is per kalenderjaar meer dan 1.248 uren gewerkt.

AOW-leeftijd volgend jaar omhoog
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat volgend jaar de AOW-leeftijd weer omhoog gaat. De AOW-leeftijd komt in 2018 uit op 66 jaar.

Uitbreiding bevallingsverlof
Er ligt een wetsvoorstel om de werkneemster die te vroeg bevalt van een meerling met ingang van 1 april 2018 langer bevallingsverlof te geven. Deze wet dient nog door de Eerste en Tweede kamer goedgekeurd te worden.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
Het WBSO-budget in 2016 is met 65 miljoen overschreden; dit moet gecompenseerd worden met het budget voor 2018. Hierdoor blijft er 1163 miljoen over.
Organisaties hoeven per 2018 nog maar één keer per jaar een mededeling te doen van hun uren, kosten en uitgaven voor de afdrachtvermindering voor elke afgegeven S&O-verklaring.

Mocht u naar aanleiding van de diverse ontwikkelingen vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via 088 374 45 00 of info@salariscompleet.nl !

Geschreven door: Brigitte Alsemgeest