check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Betaald ouderschapsverlof en opbouw vakantiedagen, -toeslag en pensioen

01-07-2022

Vanaf 2 augustus 2022 kan de werknemer betaald ouderschapsverlof aanvragen, maar hoe zat dit betaald ouderschapsverlof ook al weer precies? En hoe zit het met de opbouw van de vakantiedagen, -toeslag en pensioen? Hieronder kort de belangrijkste regels op een rij.

De werknemer kan vanaf 2 augustus 2022 voor 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering via het UWV krijgen, die de werknemer moet opnemen vóór de eerste verjaardag van het kind. Dit verlof omvat 9 keer de arbeidsduur per week.

De werknemer heeft recht op een uitkering van het UWV van 70% van zijn dagloon. Voor het deel van het loon dat hoger is dan het maximumdagloon, bestaat geen recht op uitkering.

Het verlof kan op elk gewenst moment worden opgenomen door de werknemer, maar in ieder geval voordat het kind één jaar wordt.

In het geval van een geadopteerd kind of pleegkind moet het verlof worden opgenomen in het eerste jaar na de dag van feitelijke opneming, maar wel vóórdat het kind acht jaar wordt.

Verlof aanvragen

Het verlof dient de werkgever aan te vragen bij het UWV middels een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Aan de hand daarvan stelt het UWV het recht op, de hoogte en de maximale duur van de uitkering.

Betaling kan alleen achteraf, nadat het verlof is genoten, worden aangevraagd. Ongeacht de wijze waarop het verlof is opgenomen, moet de aanvraag voor de betaling altijd in hele weken gedaan worden. Voor de gehele periode van 9 weken kunnen er maximaal drie aanvragen gedaan worden. Deze aanvragen kunnen worden ingediend tot drie maanden nadat het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt. In het geval van een geadopteerd kind of pleegkind moeten de aanvragen worden ingediend tot één jaar en drie maanden na de feitelijk opneming van het kind.

Het betaald ouderschapsverlof is niet aan te vragen als de werknemer volledig arbeidsongeschikt is.

Verlof weigeren?

Het recht van de werknemer om betaald ouderschapsverlof op te nemen en de wijzigingsbevoegdheid van de werkgever kunnen elkaar in de weg lopen en hierdoor kunnen lastige situaties ontstaan. Als de werknemer het verlof aanvraagt voor een periode die dicht tegen de eerste verjaardag van het kind aanligt, is er weinig tot geen ruimte om het verlof naar een andere periode op te schuiven. De wet kent geen voorrangsregeling, en het is aannemelijk dat de onmogelijkheid voor de werknemer om het verlof nog op te kunnen nemen na de eerste verjaardag voor de rechter waarschijnlijk zwaar zal wegen als hier een conflict over zou ontstaan.

Om dit zo veel mogelijk te voorkomen, is het advies om werknemers te stimuleren het verlof zo tijdig mogelijk aan te vragen zodat er ruimte is voor alternatieven, mocht door het aangevraagde verlof de bedrijfsvoering in de problemen komen.

Opbouw vakantiedagen

De regel is dat als er sprake is van loon, er ook sprake is van vakantieopbouw. In een aantal situaties waar geen sprake is van loonbetaling, regelt de wet dat er toch sprake is van vakantieopbouw. Onder deze situaties vallen ook het aanvullend geboorteverlof en het betaalde ouderschapsverlof. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kan hiervan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Opbouw vakantietoeslag

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt dat tijdens het betaald ouderschapsverlof de opbouw van vakantietoeslag doorloopt. Per cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de opbouw van vakantietoeslag. Er hoeft niet expliciet te worden afgesproken waarover geen vakantietoeslag is verschuldigd. In een cao zal (vrijwel) altijd bepaald zijn wat de grondslag voor de vakantietoeslag is. Daaruit kan duidelijk zijn dat betaald ouderschapsverlof daar niet onder valt. Wel moet, ook als er een cao is, de som van loon plus vakantiebijslag over alle gewerkte uren altijd ten minste 108 procent van het minimumloon zijn.

Pensioenopbouw

In artikel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 is ouderschapsverlof al opgenomen als periode die pensioengevend mag zijn. Of in de periode waarin ouderschapsverlof wordt opgenomen daadwerkelijk pensioenopbouw plaatsvindt, hangt af van wat hierover is overeengekomen tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De wet regelt hier verder niets over. Het hangt dus af van de afspraken die hierover zijn gemaakt in cao, arbeidsvoorwaardenreglement of pensioenregeling zelf.

Anticumulatie

Een uitkering in verband met betaald ouderschapsverlof wordt niet uitbetaald als over dezelfde periode recht bestaat op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling dan wel adoptie of pleegzorg, of een uitkering in verband met aanvullend geboorteverlof.

Publicatie van Salaris Vanmorgen, 3 juni 2022