check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Compensatie transitievergoeding bij stoppen met ondernemen

30-06-2019

Werkgevers zijn ook een transitievergoeding verschuldigd als de onderneming haar deuren moet sluiten door pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Kleine werkgevers krijgen echter vanaf 1 januari 2021 compensatie voor de daarmee gepaard gaande transitievergoedingen

Lukt het een werkgever niet om een opvolger te vinden en wordt daarom de onderneming beëindigd? Dan moet de werkgever alle bij hem in dienst zijnde werknemers ontslaan en in een korte tijd transitievergoedingen betalen. De financiële belasting zal in dat geval groot zijn, vooral voor kleine ondernemingen. Daarom regelt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) dat kleine ondernemingen een compensatie kunnen krijgen voor de verstrekte transitievergoedingen. 

Voorwaarden voor compensatie

De WAB verbindt de volgende voorwaarden aan de compensatie van de verstrekte transitievergoedingen bij de beëindiging van de onderneming:

  • Er moet sprake zijn van het vervallen van arbeidsplaatsen, als gevolg van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming.
  • Het gaat om een onderneming die minder dan 25 werknemers in dienst had op 1 januari van het kalenderjaar, waarin het verzoek is ingediend voor het verkrijgen van toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Uitzendkrachten of payrollwerknemers tellen niet mee voor de berekening van het aantal werknemers.
  • De transitievergoeding was verschuldigd, in verband met het eindigen van een arbeidsovereenkomst in een periode van: 
    - zes maanden voorafgaand aan het verzoek om toestemming of de ontbinding;
    negen maanden na de verleende toestemming of inwilliging van het verzoek om ontbinding.
  • De werkgever heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of hij gaat deze bereiken binnen zes maanden nadat het verzoek is ingediend. 
  • De werkgever is dusdanig ziek dat niet te verwachten is dat hij zijn werkzaamheden redelijkerwijs kan of, als de werkzaamheden van de onderneming al beëindigd zijn, had kunnen voortzetten binnen een periode van zes maanden nadat een bedrijfsarts hierover geadviseerd heeft.

De werkgever

De werkgever is bij een eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of maatschap de natuurlijke persoon met wie de werknemer een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Maar ook de bv of nv komen in aanmerking voor een compensatie, als de directeur-grootaandeelhouder aan de voorwaarde voor ziekte of pensionering voldoet.

Overlijden

Ook als de werkgever van een onderneming komt te overlijden en de onderneming vervolgens wordt beëindigd, kunnen de erfgenamen of medewerkgevers bij het UWV compensatie krijgen voor de verstrekte transitievergoedingen.