check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Hoe kunt u een loonsanctie voorkomen?

01-11-2019

Als een werknemer langdurig ziek wordt, doorloopt u samen een traject van maximaal twee jaar om hem terug op de werkvloer te krijgen. Maar zelfs dan dreigt er nog een loonsanctie. Waar moet u op letten om een loonsanctie te voorkomen?

Uitgangspunt 

Toets re-integratie-inspanningen

Als een medewerker ziek is, moet u er samen voor zorgen dat hij weer zo snel mogelijk aan de slag kan. Na twee jaar, aan de poort van de WIA, toetst het UWV of u heeft voldaan aan uw re-integratieverplichtingen. Als die niet in orde zijn, kan het UWV een loonsanctie opleggen. 

Werkwijzer Poortwachter

Het UWV toetst uw re-integratie-inspanningen aan de hand van de Werkwijzer Poortwachter. Deze werkwijzer wordt ook gebruikt door bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven, zodat iedereen op één lijn zou moeten zitten. 

Doel re-integratie

Doel van de re-integratie is een structurele werkhervatting in passend werk van minimaal zes maanden, dat min of meer aansluit bij de functionele mogelijkheden die de medewerker (nog) heeft. 

Aandachtspunten in het eerste spoor 

In het eerste jaar draait het vooral om het vinden van passend werk binnen de eigen organisatie. 

  • Neem het voortouw, zoek actief naar een passende functie of pas de functie aan.
  • Leg alles vast in het re-integratiedossier.
  • Los eventueel (sluimerende) arbeidsconflicten op (eventueel via mediation).
  • Neem eventueel afscheid van flexkrachten, die werk doen dat geschikt is voor de zieke werknemer, zodat u plaats maakt voor hem.

Aandachtspunten in het tweede spoor 

In principe gaat u na twaalf maanden (uiterlijk zes weken na de eerstejaarsevaluatie) ook buiten de eigen organisatie op zoek naar passend werk. Als u echter al eerder weet dat er binnen de organisatie geen passend werk is voor de werknemer, moet u het tweede spoor eerder in gang zetten. 

Toetsing UWV

Het UWV toetst of het tweede spoor ‘adequaat’ geweest is. Onze tips hiervoor: 

  • Leg samen met de werknemer een schriftelijk re-integratieplan voor het tweede spoor vast.
  • Zorg dat de activiteiten uit het re-integratieplan gericht zijn op het vinden van een passende functie buiten de eigen organisatie.
  • Richt de activiteiten op het verkleinen of opheffen van de afstand tussen de werknemer en structurele werkhervatting. Leg deze activiteiten vast in het re-integratiedossier.

U blijft verantwoordelijk! 

Wees alert

Realiseer u dat u als werkgever altijd eindverantwoordelijk bent voor het re-integratietraject, ook al schakelt u een bedrijfsarts in. Tip: kijk kritisch naar adviezen van de bedrijfsarts of de arbodienst. Vraagt u uzelf af of de adviezen nuttig en constructief zijn. Bevraag de bedrijfsarts of de arbodienst als u twijfelt. Tip: vraag het UWV te beoordelen of de re-integratie correct verloopt (het deskundigenoordeel). 

Toch een loonsanctie?

Vindt u dat een loonsanctie het gevolg is van het handelen van uw bedrijfsarts of arbodienst? Stel de bedrijfsarts of arbodienst dan aansprakelijk voor de schade die u lijdt door de loonsanctie van het UWV. 

Bron: Tips en Advies Ondernemingsdatabank