Overbruggingsregeling transitievergoeding en compensatie transitievergoeding

17-01-2019

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding zijn gewijzigd met ingang van 1 januari 2019. Hierdoor kunnen meer kleine werkgevers gebruikmaken van de regeling.

De overbruggingsregeling transitievergoeding is een regeling voor kleine werkgevers die bij ontslag van werknemer(s) de transitievergoeding niet kunnen betalen. De regeling houdt in dat de dienstjaren vóór 1 mei 2013 van de betreffende werknemer(s) niet meetellen bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding. De transitievergoeding kan daardoor fors lager worden, vooral bij werknemers met veel dienstjaren.

Voorwaarden

Sinds 1 januari 2019 gelden de volgende voorwaarden:

  1. De werkgever dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie, eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen;
  2. De werkgever is een kleine werkgever: de werkgever heeft (eventueel samen met andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december, in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend;
  3. Het gemiddelde nettoresultaat, over de drie boekjaren voor het jaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0;
  4. De waarde van het eigen vermogen is niet hoger dan 15 procent van het totale vermogen aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend;
  5. De waarde van de vlottende activa was lager dan de schulden, aan het einde van het boekjaar voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.

Ook compensatie transitievergoeding kleine werkgever bij overlijden

Als een werkgever van een onderneming met minder dan 25 werknemers komt te overlijden en de onderneming wordt beëindigd kunnen de erfgenamen of medewerkgevers recht hebben op compensatie van de verstrekte transitievergoedingen. Dat staat in een nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Het wetsvoorstel Wab regelt dat UWV een compensatie verstrekt voor de door de kleine werkgever aan de werknemers verschuldigde transitievergoedingen als de werkgever vanwege pensionering de onderneming niet voortzet of als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is de onderneming voort te zetten. 

Ook als de werkgever komt te overlijden, kunnen de erfgenamen en/of medewerkgevers met de plotselinge situatie geconfronteerd worden dat door het wegvallen van (één van) de werkgever(s) de bedrijfsactiviteiten niet voortgezet kunnen worden. Daarom is het voorstel dat ook wanneer de werkgever van een onderneming met minder dan 25 werknemers komt te overlijden en de onderneming vervolgens wordt beëindigd de erfgenamen of medewerkgevers voor compensatie van de verstrekte transitievergoedingen in aanmerking komen.

Bron: Salarisnet