Verandering compensatie overwerk vanaf 2019

21-11-2018

Werknemers moeten over het totaal aantal gewerkte uren minstens het geldende minimumloon ontvangen. Dit is sinds 1 januari 2018 volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) vastgesteld. De compensatie in vrije tijd van over- of meerwerk (tijd-voor-tijd) is, met ingang van 1 januari 2019, alleen mogelijk als dat in een cao is vastgelegd. 

Berekening compensatie overwerk

Het minimumloon voor een functie is € 8,80 bruto. De werknemer ontvangt voor deze functie € 10 -, bruto uurloon en werk 40 uur per week (€ 400 per week). Als de werknemer vijf overuren werkt, 45 uur, dan verdient hij omgerekend € 8,88 bruto per uur. Dit bedrag ligt boven het minimumloon en daarom is de werkgever niet verplicht om een compensatie in vrije tijd te bieden. 

Uitzonderingen

Wanneer kan tijd-voor-tijd wel, ook als er geen cao is? Er zijn in 2019 twee uitzonderingen: 

  1. Het recht op minimumloon geldt per betalingsperiode. Als een werknemer per maand krijgt betaald, dan is compensatie in vrije tijd voor overuren binnen de maand waarin de overuren zijn ontstaan, nog steeds mogelijk. 
  2. Het recht op het minimumloon geldt voor alle uren tezamen. Als een werknemer meer betaald krijgt dan het minimumloon, dan is tijd-voor-tijd nog steeds mogelijk. Dit is op voorwaarde dat de werknemer, over alle uren bij elkaar opgeteld, ten minste het minimumloon ontvangt. 

Meer toelichting over deze wet is te lezen in de Memorie van toelichting bij de wet
 
Bron: AWVN