check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Welke informatieverplichting geldt bij werken in het buitenland?

14-07-2022

Sommige werkgevers hebben werknemers die regelmatig voor korte of lange duur in het buitenland werken. Op basis van de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden moeten die werknemers meer informatie ontvangen van de werkgever. Welke informatieverplichting heeft de werkgever bij werken in het buitenland?

Met ingang van 1 augustus 2022 is de werkgever verplicht om werknemers die in het buitenland werken extra informatie te verstrekken. 

Wat houdt de informatieverplichting voor werken in het buitenland in?

Als de werknemer vier weken of langer aaneengesloten voor werkgever werkzaam zal zijn buiten Nederland, moet de werkgever de werknemer - naast de 'reguliere' informatie (artikel) - ook in kennis stellen van:

  • de duur dat hij in het buitenland zal werken;
  • de huisvesting waar hij zal verblijven;
  • de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving of een opgave van de voor de uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen;
  • de geldsoort waarin betaling zal plaatsvinden;
  • de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft; en,
  • de wijze waarop de terugkeer geregeld is.

Voor 1 augustus 2022 ontstaat deze verplichting pas na een maand, maar vanaf 1 augustus 2022 is de termijn verkort naar vier weken of langer.

En bij detachering en uitzenden naar het buitenland?

In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) staan per 1 augustus 2022 meer informatieverplichtingen voor werknemers die gedetacheerd worden naar het buitenland. Aan iedere werknemer waarop de detacheringsrichtlijn van toepassing is, moet de werkgever - voor het vertrek van de werknemer - informatie geven over:

  • het loon waarop de werknemer recht heeft volgens het geldende recht van de ontvangende lidstaat (als er een cao is mag u volstaan met het verwijzen naar de cao);
  • in voorkomend geval: alle toeslagen in verband met de detachering en alle regelingen voor de vergoeding van reis-, verblijf- en maaltijdkosten; en,
  • de link naar de door de ontvangende lidstaat ontwikkelde unieke officiële nationale website(s), waarop staat welke bepalingen (de 'harde kern') een organisatie moet naleven in een bepaald land. Voor werknemers die door een buitenlands bedrijf naar Nederland worden gedetacheerd is dat postedworkers.nl. Zo heeft ieder land zijn eigen website.

In de wet staat vanaf 1 augustus 2022 ook dat een werkgever de werknemer niet mag benadelen, omdat de werknemer een beroep doet op deze rechten. 

Publicatie van Rendement Online van 30 juni 2022