check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Wijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans januari 2020

14-10-2019

Wat verandert er voor u als ondernemer?

Per 1 januari 2020 gaan er belangrijke zaken veranderen voor werkgevers en werknemers, door de invoering van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. In dit nieuwsbericht lichten we toe wat er voor u gaat veranderen. 

Verschillende WW-premie voor flexibel en vast personeel

Momenteel wordt jaarlijks per bedrijfssector een WW-premie vastgesteld door de overheid. Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om met vast personeel te werken en onaantrekkelijker om met flexibel personeel te (blijven) werken, geldt er een 5% lagere WW-premie voor vast personeel. Dus vanaf 2020 uitsluitend premieverschil tussen flexibele en vaste werknemers en niet meer per bedrijfssector.

De lage premie geldt voor werknemers:

  • met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • die een BBL-opleiding volgen (beroepsbegeleidende leerweg);
  • die jonger zijn dan 21 jaar en maximaal twaalf uur per week werken. 

Voor alle overige contracten is het hoge tarief van toepassing.

Herziening van de premie
In bepaalde gevallen zal de premie herzien moeten worden. Dit is als:

  • Een contract voor onbepaalde tijd binnen 2 maanden na aanvang wordt beëindigd.
  • De werknemer per kalenderjaar meer dan 30% extra uren maakt t.o.v. het overeengekomen aantal uren in het arbeidscontract. Dit geldt overigens niet voor arbeidscontracten van 35 uur of meer.
  • Een werknemer jonger dan 21 jaar meer dan twaalf uur per week werkt.

Bij een herziening wordt de lage premie gecorrigeerd in de hoge premie.

Veranderingen voor ondernemers met oproepkrachten.

Vanaf 2020 moet u aan oproepkrachten na 12 gewerkte maanden meer zekerheid bieden. Dit houdt in dat u hen een contract moet aanbieden voor minimaal het aantal uren dat zij gemiddeld per week gewerkt hebben in de voorliggende 12 gewerkte maanden.

Nadeel: u mist hierdoor mogelijk de flexibiliteit.
Voordeel: u heeft zekerheid over de inzet van deze medewerker. Zij zijn verplicht om de vastgestelde uren te komen werken.

Wilt de werknemer flexibiliteit? Dan verandert er niets. Dit moet wel schriftelijk worden vastgelegd. Het arbeidscontract blijft dan op oproepbasis!
 
Tip: maak alvast een overzicht van de oproepkrachten die langer dan 12 maanden voor u hebben gewerkt. Kijk wanneer en welk aanbod u uw werknemers moet doen. Mogelijk kunt u de werkuren vanaf nu nog iets bijstellen. Dit heeft invloed op het gemiddeld aantal gewerkte uren en op de aan te bieden contracturen!

Oproeptermijn oproepkrachten
Oproepkrachten moeten minimaal vier dagen vooraf (schriftelijk of digitaal) worden opgeroepen voor het werk. U dient daarbij aan te geven hoeveel uur werk de oproep betreft. Als u de oproep binnen deze vierdagentermijn afzegt of wijzigt, dan bent u verplicht het loon over de oproep wel uit te betalen. Let op! Als in de cao een afwijkende oproeptermijn is vastgesteld, dan kunt u van deze termijn afwijken. 

Transitievergoeding vanaf dag 1

Vanaf 2020 heeft uw werknemer recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag, zelfs als u tijdens de proeftijd besluit niet met de werknemer verder te gaan. De hoogte van de transitievergoeding wordt vanaf 2020 lager: 

  • 1/3e van het maandsalaris per gewerkt jaar.

Momenteel is de transitievergoeding hoger voor werknemers vanaf 50 jaar en voor werknemers met dienstverbanden langer dan 10 jaar. Dit vervalt in 2020.

Bekijk in de voorbeelden hoe u de hoogte van de transitievergoeding kunt berekenen.

Nieuw: de compensatieregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers.

Werkgevers tot 25 werknemers die hun bedrijf beëindigen wegens ziekte of pensionering krijgen in de toekomst een compensatie. De ingangsdatum van deze regeling is echter nog niet vastgesteld. Momenteel is er wel een regeling om de transitievergoeding na ontslag, wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer, te compenseren. Claims kunnen vanaf 1 april 2020 worden ingediend bij UWV.

Nieuwe ketenregeling per 1 januari 2020.

Vanaf januari 2020 mag u weer 3 contracten voor bepaalde tijd in 3 jaar tijd geven. Ook wordt het vanaf dan voor een werkgever gemakkelijker om werknemers te ontslaan. Vanaf 2020 mogen meerdere ontslaggronden worden meegenomen in de ontslagprocedure, waardoor dienstverbanden gemakkelijker te ontbinden zijn.

Payroll wordt geen uitzenden meer

Vanaf januari 2020 is er in feite geen verschil meer tussen een medewerker via payrolling en uw eigen werknemers. Een payrollwerknemer heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw eigen personeel, met uitzondering van de pensioenregeling. Payroll valt niet meer onder de uitzend cao (NBBU of ABU), maar onder het reguliere recht. De bijzondere bepalingen die gelden voor de uitzendovereenkomst (zoals het uitzendbeding), zijn per 2020 niet meer van toepassing op payrolling.

Meer weten over de veranderingen door de nieuwe WAB? Neem contact met ons op en we helpen u graag op weg.