check map-marker close chevron-down phone twitter facebook envelope linkedin

Privacy

Salariscompleet B.V., gevestigd aan Tiendweg 22 2671 SB Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.salariscompleet.nl Tiendweg 22 2671 SB Naaldwijk 0174-820420  administratie@salariscompleet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Salariscompleet B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres- Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Salariscompleet B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@salariscompleet.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Ras (pasfoto)
 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Salariscompleet B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Salariscompleet B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Salariscompleet B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Salariscompleet B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Salariscompleet B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salariscompleet B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salariscompleet B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personeelsgegevens

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Sollicitatiebrieven/form, CV referenties, VOG, ID-bewijs

max. 4 weken zonder toest. max. / 1 jaar met toest. sollicitant

Na beëindiging soll. procedure

WBP

Correspondentie over promotie, demotie en ontslag

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Verslagen van functioneringsgesprekken

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Kopie van getuigschrift van werkgever zelf

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Verslaglegging Wet Poortwachter en correspondentie over ziekte UWV & bedrijfarts

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Afspraken OR lidmaatschap

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Loonbelastingverklaring

5 jaar

na einde kalenderjaar waarin dienstverband is beëindigd

art. 12.1 uitvoeringsregeling LB

Kopieën van id-bewijzen

5 jaar

na einde kalenderjaar waarin dienstverband is beëindigd

art. 7.5 uitvoeringsregeling LB

Id-bewijzen van derden ingeleende werknemers met terwerkstellingsverg.

5 jaar

na einde kalenderjaar waarin arbeid door ingeleende werkn. Is beëindigd

art. 15 lid 4 Wet Arbeid Vreemdelingen

Arbeidsovereenkomst en wijzigingen

2 jaar

einde dienstverband

WBP

Loonbeslagen

tot opheffing loonbeslag

 

WBP

 

Salarisadministratie

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

NAW gegevens

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

BSN

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Aanvullende arbeids- en salaris afspraken

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Datum van indiensttreding

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Verlof- en ziektestaten

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Pensioenverplichtingen

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

 

Fiscale documenten

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Grootboek, deb. adm, cred. adm. in-en verk adm. voorraad adm. en loonadministratie

min. 7 jaar

Vanaf datum opstellen

art. 52 AWR

Facturen ivm omzetbelasting

min. 7 jaar

Na opstellen cq ontvangst

art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

art. 52 AWR en Handboek LH

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Salariscompleet B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Salariscompleet B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Salariscompleet B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Salariscompleet B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salariscompleet B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@salariscompleet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salariscompleet B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Salariscompleet B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Salariscompleet B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via administratie@salariscompleet.nl.