23-05-2024

Invoering rouwverlof: 5 verlofdagen voor rouwende werknemer met minderjarige kinderen

Werknemers in gezinnen met minderjarige kinderen waarvan een partner of minderjarig kind is overleden, krijgen bij een voltijdsbaan het recht vijf werkdagen rouwverlof op te nemen.

Het wetsvoorstel "invoering rouwverlof" is op internetconsultantie.nl gepubliceerd. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat er een basis voor rouwverlof in de wet wordt vastgelegd. 

Initiatiefnemers van het wetsvoorstel zijn de Tweede Kamerleden Stoffer, Inge van Dijk en Ceder. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet Arbeid en Zorg inzake een wettelijk recht op betaald verlof bij overlijden in gezinssituaties met minderjarige kinderen (Wet invoering rouwverlof). In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) wordt na hoofdstuk 6 een hoofdstuk ingevoegd: Hoofdstuk 7 - Rouwverlof, artikel 7:1 tot en met 7:6. 

Werknemers krijgen recht op vijf betaalde verlofdagen in gezinssituaties met minderjarige kinderen waarbij één van de ouders of een minderjarig kind is komen te overlijden. Het verlof wordt door werkgevers doorbetaald. Dat is een belangrijke stap voorwaarts in de begeleiding en ondersteuning van rouwende werknemers, zo menen de initiatiefnemers. 

Rouw op de werkvloer

Dit voorstel is belangrijk voor werkgevers en werknemers die te maken krijgen met rouw op de werkvloer. Het voorstel richt zich op geleidelijke terugkeer van de rouwende werknemer op de werkvloer en heeft als doel het (langdurig) verzuim na verlies van een geliefde terug te dringen, zodat het qua verzuimkosten een besparing voor werkgevers oplevert. 

Wat wijzigt er?

Het bestaande wettelijk recht op verlof bij een overlijden is kortdurend, geldt tot aan de uitvaart en is niet bedoeld als rouwverlof. Het voorstel introduceert een minimumnorm van vijf verlofdagen voor werkende ouders met minderjarige kinderen waarvan één van de ouders of minderjarige kinderen overlijdt. Doel van deze rouwverlofregeling is dat de terugkeer naar de werkvloer verbetert en het (langdurig) verzuim na verlies van een geliefde afneemt. 

De werkgevers mogen ten gunste van de werknemers van de minimumnorm afwijken. Deze verlofdagen worden doorbetaald door de werkgever. Het verlof is flexibel op te nemen vanaf de dag na de uitvaart tot één jaar na het overlijden van de dierbare. 

Het betreft een wettelijk recht, maar werknemers zijn niet verplicht de verlofdagen op te nemen. 

Gevolgen voor werkgevers

De voorgestelde verlofregeling wil de ondersteuning van rouwende werknemers bevorderen en het gesprek tussen werkgever en werknemer hierover stimuleren. 

De verwachting is dat een vorm van rouwverlof bijdraagt aan de afname van het ziekteverzuim van rouwende werknemers en dat langdurig ziekteverzuim, waar werkgevers nu vaak mee worden geconfronteerd als gevolg van rouw, meer zal worden voorkomen. 

Initiatiefnemers vinden het van belang dat de administratieve lasten en regeldruk voor werkgevers zo laag mogelijk worden gehouden. Door het voorstel te bepreken tot een doelgroep met een relatief beperkte omvang, wordt aan die wens tegemoetgekomen.

Het instellen van een minimumnorm met de mogelijkheid af te wijken ten gunste van de werknemer stimuleert werkgevers daarnaast zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid van goed werkgeverschap, onder meer in de onversteuning van deze werknemers en bij de vormgeving van een eigen verlofregeling voor rouwsituaties. Zo kunnen zij bijvoorbeeld zelf de keuze maken het aantal rouwverlofdagen te vermeerderen of de doelgroep uit te breiden, aldus de initiatiefnemers. 

De einddatum van de internetconsultatie is 13 juni 2024: 

Voorstel van wet – Wet invoering rouwverlof

Memorie van toelichting – Wet invoering rouwverlof

Naar publicatie van: Salaris Vanmorgen van 16 mei 2024