18-04-2017

Mag ik het salaris van mijn werknemer overmaken op een andere rekening?

Mag ik het salaris van mijn werknemer overmaken op een andere rekening? Waarom moet ik een kopie van de bankpas overleggen? Deze vragen krijgen wij regelmatig. Als een toekomstige werknemer je vraagt of hij zijn salaris wil overmaken op de rekening van zijn moeder, partner of …. buurman, mag dat dan?

Nee! Ook niet als je een kopie van de bankpas van die betreffende rekening kunt overleggen.

Waarom mag je het salaris niet overmaken op een andere rekening?
Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ben je per 1 januari 2016 verplicht om het salaris van je medewerker over te maken op een bankrekening die (ook) op naam van de werknemer staat. Alleen op deze manier is wettelijk vast te stellen dat minimaal het wettelijk minimumloon aan de werknemer is betaald. Dit geldt overigens ook bij voorschotten.

Als je deze wet niet naleeft kan de werkgever een hoge boete krijgen. Echt hoog! Denk aan 82.000 euro.

Waarom een kopie van de bankpas?
Om ervoor te zorgen dat de werkgever geen boetes krijgt, moet u vragen om een kopie bankpas. Dit is de meest efficiënte manier om vast te leggen dat het opgegeven rekeningnummer daadwerkelijk op naam staat van de werknemer. Als de werknemer dit op een andere manier kan aantonen is dat natuurlijk ook goed.

Procedure indiensttreding
Ik adviseer je de procedure bij indiensttreding aan te passen zodat bij het aanleggen van het personeelsdossier een kopie van de bankpas gelijk met de kopie van het paspoort wordt gevraagd. Zo kun je direct controleren of de bankrekening (ook) op zijn naam staat.

Ik wil je graag wijzen op een aantal wetsartikelen die aantonen waarom deze controle zo belangrijk is.

Artikel 7a Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
In afwijking van artikel 620 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt de voldoening van het verschuldigde minimumloon door girale betaling overeenkomstig artikel 114 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Uit dit artikel is op te maken dat je verplicht bent het salaris giraal over te maken.

Artikel 114 van het Burgerlijk Wetboek
Bestaat in een land waar de betaling moet of mag geschieden ten name van de schuldeiser een rekening, bestemd voor girale betaling, dan kan de schuldenaar de verbintenis voldoen door het verschuldigde bedrag op die rekening te doen bijschrijven, tenzij de schuldeiser betaling op die rekening geldig heeft uitgesloten.

Lees: schuldeiser = werknemer en schuldenaar = werkgever. Uit dit artikel is op te maken dat de rekening op naam moet staan van de werknemer.

Artikel 18b Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Als overtreding wordt aangemerkt: 

a. het door een werkgever niet of onvoldoende nakomen van de op hem rustende verplichting tot girale voldoening van het minimumloon, bedoeld in artikel 7 en 7a;

Artikel 18f Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
De bestuurlijke boete die voor een overtreding kan worden opgelegd bedraagt ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Hieruit is op te maken dat het niet nakomen van de WAS een strafbaar feit is in de 5e categorie. Dat is niet niks! De boete kan oplopen tot 82.000 euro!

Kun je het risico nemen?
Je kunt natuurlijk altijd het risico nemen dat je niet wordt betrapt. Maar zeg niet dat ik dat je niet heb gewaarschuwd.

Als voorbeeld wil ik aankaarten dat wij contact hebben gehad met de Belastingdienst met de vraag hoe streng deze regel wordt toegepast. Wij hadden een aanvraag gekregen van een werkgever die een 17-jarige werknemer had aangenomen en hij wilde dat zijn salaris op het rekeningnummer van zijn moeder werd gestort.

De Belastingdienst was helder. De jongen is een werknemer en dus MOET hij een eigen bankrekening hebben.

Bron: SalarisNet