19-08-2021

Studenten- en scholierenregeling: pas kwartaaltabel toe

Bij gebruik van de studenten- en scholierenregeling mag de werkgever de kwartaaltabel toepassen. De student of scholier houdt hierdoor mogelijk meer nettoloon over.

Voor een student of scholier met een vakantiebaantje kan het voordelig zijn om de studenten- en scholierenregeling te laten toepassen. Bij gebruik van deze regeling mag de werkgever de kwartaaltabel toepassen. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in de andere tijdvaktabellen, waardoor de student of scholier wellicht meer nettoloon overhoudt.

Als een student of scholier voldoet aan de voorwaarden kan hij de studenten- en scholierenregeling laten toepassen bij de werkgever. Dit kan voordelig voor hem zijn als hij door bijvoorbeeld een vakantiebaantje in een maand een hoger inkomen heeft dan normaal en de loonheffingskorting laat toepassen. In deze handreiking leggen we de regeling uit en geven we een rekenvoorbeeld.

Voor wie is de regeling?

De regeling geldt voor de volgende studenten en scholieren:

 • studenten voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag volgens de Algemene Kinderbijslagwet;
 • studenten die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens:
 • de Wet studiefinanciering 2000; of
 • de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
 • buitenlandse studenten uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC).

Schriftelijk doorgeven

Als een student of scholier gebruik wil maken van deze regeling, moet hij dit schriftelijk doorgeven aan de werkgever. Dat kan met het formulier: Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling). De werkgever moet dit formulier bewaren bij de loonadministratie.

Kwartaaltabel toepassen

De studenten- en scholierenregeling houdt in dat de werkgever de kwartaaltabel mag toepassen in plaats van de tijdvaktabel die hij zonder toepassing van de regeling moet gebruiken.

In de kwartaaltabel is ¼ deel van het jaarbedrag aan loonheffingskorting verwerkt. In de andere tijdvaktabellen is een evenredig deel van het jaarbedrag aan loonheffingskorting opgenomen. Bijvoorbeeld in de maandtabel is dit 1/12 deel.

Aangezien in de kwartaaltabel meer loonheffingskorting is verwerkt, kan het zijn dat het te betalen bedrag aan loonbelasting/premies volksverzekeringen (loonheffing) gelijk is aan het bedrag aan loonheffingskorting. Mogelijk hoef je dan niets of minder in te houden op het loon van de student.

Let op: de werknemer mag de loonheffingskorting maar bij één werkgever laten toepassen.

Loonheffing berekenen

Als je de studenten- en scholierenregeling gebruikt, bereken je de in te houden loonheffing als volgt:

 • Bij de eerste loonbetaling bereken je de in te houden loonheffing over dat bedrag volgens de kwartaaltabel.
 • Bij de daaropvolgende betalingen tel je het loon dat je al eerder in het kalenderkwartaal betaalde op bij het loon dat je op dat moment betaalt.
 • Bereken de loonheffing alsof je op dat moment het hele loon betaalt.
 • Breng daarop in mindering het bedrag aan loonheffing dat je al eerder had berekend.
 • De uitkomst van de berekening houd je in op het uit te betalen loon.
 • Je mag niet uitkomen op een negatief bedrag.

Rekenvoorbeeld

Een student met een weekendbaantje ontvangt elke maand een loon van € 100. In de zomervakantie werkt hij extra uren. Hij ontvangt alleen in augustus een loon van € 1.000. Hij laat de loonheffingskorting toepassen. Wat is het verschil tussen het wel en niet toepassen van de studenten- en scholierenregeling? Wat is het voordeel voor de student?

Uitwerking met toepassing van de maandtabel:

Loon juli

€ 100

Inhouding loonheffing

€ 0

Nettoloon

€ 100

Loon augustus

€ 1.000

Inhouding loonheffing

€ 103,42

Nettoloon

€ 896,58

Loon september

€ 100

Inhouding loonheffing

€ 0

Nettoloon

€ 100

Het totaal in te houden bedrag aan loonheffing in het kwartaal is € 103,42.

De student kan de teveel betaalde loonheffing terugvragen door aangifte inkomstenbelasting te doen.

Uitwerking met toepassing van de kwartaaltabel:

Loon juli

€ 100

Inhouding loonheffing

€ 0

Nettoloon

€ 100

Loon augustus

€ 1.000

Inhouding loonheffing

€ 0

Nettoloon

€ 896,58

Loon september

€ 100

Inhouding loonheffing

€ 0

Nettoloon

€ 100

Je hoeft niets in te houden over het uitbetaalde loon in het kwartaal. De student krijgt het brutobedrag netto uitbetaald. De loonheffingskorting waar hij recht op heeft is volledig verrekend via zijn loon. Hij hoeft hiervoor geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen.

Werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw

Je berekent de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) op dezelfde wijze als de in te houden loonheffing. Je gebruikt voor de bepaling van het maximumpremie- en bijdrageloon het kwartaalmaximum. Het kwartaalmaximum bepaal je door driemaal het maandbedrag in aanmerking te nemen (zie tabel 11, 12 en 13 Handboek Loonheffingen).

Publicatie uit SalarisVanmorgen van 10/08/2021.